Biblia

- to Słowo Boże, które zostało napisane przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest żywe i przemawia do człowieka bez względu na czasy, w których żyje. Ma moc do przemiany życia każdego, kto uwierzy / 2Tm 3:16 /. Słowo Boże ma dla nas najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia / Jan 17:17 /.

Trójca Święta

Bóg jest jeden, ale w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, połączonych w doskonałej komunii - relacji miłości, która trwa od zawsze / Jan 17:5 /. Bóg nie ma początku ani końca. Istniał od zawsze i zawsze będzie istniał. Jest ponad czasem i przestrzenią, które są Jego dziełem. Każda z osób ma tę samą władzę i autorytet, jednocześnie pełniąc różne funkcje
/ Jan 10:30 , Jan 14:9 / :

Ojciec

Wszechmogący Stwórca świata fizycznego i duchowego. Jest wierny obietnicom, które daje swojemu ludowi / Pwt 7:9 /. Nigdy się nie zmienia, dlatego można w pełni zaufać Jego Słowu. Dobry, miłosierny i kochający, ale jednocześnie sprawiedliwy. Jest Ojcem dla tych, którzy przyjęli Jego Słowo / Jan 1:12 /.

Syn

Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas / Jan 1:14 /. Istniał od zawsze, ale ponad 2000 lat temu wcielił się za sprawą Ducha Świętego i urodził jako syn żydowskiej kobiety z Nazaretu o imieniu Maria. Dzięki temu zachowując w pełni Bożą naturę, stał się w 100% człowiekiem. Wierzymy, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków Izraela Zbawicielem świata. Przyjaciel grzeszników. Oddał na krzyżu swoje życie, jako ofiarę za grzech każdego człowieka. Trzeciego dnia po Jego śmierci Duch Święty wskrzesił Go z martwych.
Jezus Chrystus zmartwychwstał i ż y j e .
Jest jedynym pośrednikiem w relacji z Ojcem / Jan 14:5-6 , 1Tm 2:5 /.

Duch

Bóg działał przez Ducha Świętego od zawsze, ale po zmartwychwstaniu Jezusa i Jego wniebowstąpieniu, Duch Święty został w Dniu Pięćdziesiątnicy zesłany na pierwszych uczniów, aby przez nich Jezus mógł dalej działać na szerszą skalę (Dzieje Apostolskie). Po przyjęciu przez wiarę Jezusa jako Pana i Zbawiciela człowiek otrzymuje nowe życie i staje się świątynią Ducha Świętego / 1Kor 6:19 /. Wierzymy w doświadczenie chrztu Duchem, które po raz pierwszy przeżyli uczniowie w Dniu Pięćdziesiątnicy oraz później doświadczali kolejni ludzie nawracający się i dołączający do uczniów. Duch Święty uzdalnia nas do ponadnaturalnego życia udzielając darów, które są dostępne dla każdego wierzącego. Ponadto jest naszym pocieszycielem, nauczycielem i przewodnikiem życia. Jego obecność zapewnia nas o tym, że mamy relację z Jezusem i sprawia, że stajemy się coraz bardziej podobni do Niego / Rz 8:16 /.

Wieczność

Człowiek został stworzony do życia wiecznego / Koh 3:11 /. Może istnieć albo oddzielając się od Boga poprzez grzech, albo w relacji z Nim poprzez otrzymanie przebaczenia i zbawienie.
Być na wieki oddzielonym od Boga to piekło. Zbawienie natomiast przywraca do relacji z Bogiem, która nigdy się nie skończy.

Człowiek

Człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, aby być w stałej relacji miłości ze Stwórcą i w Jego imieniu panować na ziemi / Rdz 1:26-27 /. Poprzez nieposłuszeństwo ta relacja została zerwana, a obraz Boga w człowieku zamazany. Od tego momentu człowiek nie może sam powrócić do relacji z Bogiem, nie umie kochać, a panowanie nad ziemią często przybiera formę wyzysku i tyranii. Traci życie, które wcześniej przepływało przez niego w sposób naturalny poprzez niczym niezakłóconą relację z Bogiem. Ten stan niedoskonałości, słabość natury i skłonność do złego są przekazywane w genach z pokolenia na pokolenie.

Zbawienie

Jezus, mimo że jest Bogiem, jest również w pełni człowiekiem.  Na ziemi prowadził zwyczajne ludzkie życie zmagając się ze wszystkim, co jest nam znane / Hbr 4:15 /. Jednocześnie jako jedyny z ludzi w sposób doskonały i zwycięski przeszedł każdą próbę i pokusę, będąc we wszystkim posłuszny Ojcu. Przez swoją doskonałość, mógł stać się ofiarą za grzech każdego człowieka. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu, każdy kto odwróci się od swojego dawnego, grzesznego życia i uwierzy w Jezusa, doświadcza przez Jego przelaną krew odpuszczenia grzechów / Ef 1:7 / i zostaje na nowo przywrócony do relacji z Ojcem, która była wcześniej zerwana z powodu grzechu. Człowiek, doświadczający odpuszczenia grzechów rodzi się na nowo / Jan 3:3-7 /. Jest to duchowe odrodzenie, które sprawia, że człowiek staje się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie / 2Kor 5:17 /.

Zbawienie jest darmowym darem Boga dla człowieka. Nie można sobie na nie zasłużyć żadnym wysiłkiem ani uczynkami / Ef 2:8-9 /. Można je jedynie z pokorą przyjąć jako dar. A przyjęcie tego daru całkowicie odmienia życie…

Kościół

To wspólnota ludzi wierzących w Jezusa i powołana przez Niego kierowana przez Ducha Świętego. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus / Ef 1:22 , Ef 5:23 , Kol 1:18 /. Kościół w sensie globalnym oznacza wszystkich wierzących na świecie. Kościół Powszechny składa się z mniejszych wspólnot lokalnych. Wspólnota to ludzie połączeni autentycznymi relacjami, których życie oparte jest o wspólną drogę prowadzoną przez Ducha w konkretnym celu. Społeczność Miasto jest kościołem lokalnym należącym do Kościoła Jezusa Chrystusa.

Wiara

To dla nas styl życia. Budujemy go na fundamencie nauki Jezusa, a wspólnota, którą tworzymy jest dla nas realnym miejscem doświadczenia. My nie chodzimy do kościoła - my jesteśmy kościołem, żywymi kamieniami, z których Bóg buduje swoją duchową świątynię / 1P 2:5 /. Oprócz cotygodniowych niedzielnych nabożeństw spotykamy się również w tygodniu, aby zgłębiać Słowo Boże, robić kolejne kroki w procesie uczniostwa oraz budować wzajemne relacje. Jesteśmy grupą przyjaciół. To Jezus złączył nas we wspólnej drodze. Wiele rzeczy robimy wspólnie: pracujemy, wspieramy się, spędzamy czas ze sobą, odpoczywamy i bawimy się. Wiara to dla nas życie 24h/7, w którym uczymy się ufać Bogu we wszystkim i naśladować naszego Pana. A przy tym bierzemy udział w niesamowitej przygodzie...

...a teraz bardziej formalnie.

Skład
Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół Powszechny,
Świętych obcowanie (społeczność świętych), grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Społeczność Miasto © 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

TOP